Regulamin warsztatów w KLOCKOTECE
(data sporządzenia regulaminu 31.08.2021r.)

Organizator:

KLOCKOTEKA Agnieszka Wantuła-Jędrkowiak
ul. Kresowa 4/3, 59-300 Lubin
NIP 692 249 50 59

I Definicje

 • Kurs, Warsztat– usługa realizowana przez Organizatora polegająca na prowadzeniu zajęć z budowy i programowania robotów, zajęć z matematyki lub eksperymentów z chemii. 
 • Uczestnik Kursu, Uczestnik – osoba w wieku od 5 do 15 lat, zgłoszona na Kurs przez Opiekuna
 • Opiekun, Zgłaszający– rodzic, inny prawny opiekun Uczestnika Kursu lub osoba przez nich uprawniona 
 • Instruktor, Prowadzący Kurs– osoba zapewniona przez Organizatora bezpośrednio prowadząca Kurs 
 • Regulamin– regulamin świadczenia usług przez Organizatora 
 • Umowa – umowa zawierana przez Opiekuna z Organizatorem podczas zapisu Uczestnika na Kurs, na mocy której Organizator świadczy usługę przeprowadzenia Warsztatów.
 • Zgłoszenie– poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach Organizatora.

II Wysłanie zgłoszenia i zawarcie umowy

 1. Przez Zgłoszenie udziału rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.klockoteka.pl.
 2. Warunkiem poprawnego Zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych Opiekuna Prawnego oraz Uczestnika.
 3. Wraz z potwierdzeniem zapisu Opiekun drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail otrzyma fakturę proforma z danymi do przelewu.
 4. Wniesienie opłaty we wskazanym terminie traktowane jest jako zawarcie Umowy uczestnictwa w zajęciach. Brak wniesienia opłaty równoznaczny jest z rezygnacją z wcześniejszego Zgłoszenia.
 5. Po zawarciu Umowy Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.

III Rezygnacja z kursu

 1. Opiekun ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy przesłać listem poleconym na adres Organizatora, za datę wypowiedzenia uznaje się datę otrzymania przesyłki przez Organizatora.
 2. Okres wypowiedzenia liczony jest jako pełny miesiąc kalendarzowy, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.
 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Opiekuna, ciąży na nim obowiązek uregulowania płatności za wykorzystaną część kursu proporcjonalnie do liczby spotkań w okresie trwania umowy, uwzględniając okres wypowiedzenia.

IV Odpowiedzialność Organizatora za rzeczy Uczestników

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) pozostawione przez Uczestników Kursu w miejscu prowadzenia zajęć, oraz za rzeczy, które będą w trakcie zajęć w ich posiadaniu.

V Realizacja Umowy

 1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgody z warunkami określonymi w ofercie oraz programie dostępnym na stronie internetowej. Organizator zobowiązuje się zapewnić wykwalifikowanych Instruktorów do prowadzenia zajęć. Każdy z Instruktorów prowadzących Kurs został przeszkolony przez Organizatora oraz jest przygotowany do pracy z dziećmi.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania kursów w terminie 5 dni, przed jego rozpoczęciem. O decyzji takiej każdy Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową na wskazany przy zapisie adres e-mail lub drogą telefoniczną w przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości.
 3. W przypadku odwołania Kursu w sytuacji określonej w pkt. 2 Organizator zwraca Zgłaszającemu wszystkie wpłacone przez nich pieniądze.

VI Udział w Kursach

 1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w kursach za zgodą i na wniosek Opiekuna.
 2. Osoby zgłaszające zobowiązane są do podania stanu zdrowia Uczestnika.
 3. Osoby zgłaszające zobowiązane są do podania osób uprawnionych do odbioru Uczestnika z Kursu. Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez Uczestnika. W takim przypadku Opiekun zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia pisemnego i przekazania go Prowadzącemu Kurs.
 4. Opiekun odpowiedzialny jest materialnie za szkody wyrządzone przez Uczestnika i z tego powodu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną
 5. Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń osób prowadzących Kurs.
 6. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin uczestnictwa (załącznik do niniejszego regulaminu) może zostać usunięty z Kursu. W powyższym wypadku Organizator nie zwraca należności za pozostałą część Kursu.

VII Co zapewnia Organizator?

Warsztaty w semestrze

 • Uczestnicy zajęć pracują indywidualnie
 • Na każdą osobę przypada zestaw materiałów dydaktycznych
 • Opieka wykwalifikowanych Instruktorów
 • Profesjonalnie przygotowany program zajęć
 • Dyplom ukończenia warsztatów.

Warsztaty wakacyjne/Ferie zimowe

 • Uczestnicy zajęć pracują w parach dobieranych według wieku, umiejętności
 • Na każdą parę przypada zestaw materiałów dydaktycznych
 • Opiekę wykwalifikowanych Instruktorów
 • Uczestników na zajęcia można przyprowadzać 15 minut wcześniej i 15 minut po zakończeniu zajęć odbierać (istnieje możliwość zorganizowania dodatkowo płatnej świetlicy, na warunkach określonych przy zapisie na Kurs)
 • Na zakończenie zajęć dzieci otrzymują dyplom oraz dostęp do galerii zdjęć z warsztatów
 • Uczestnicy przez czas trwania zajęć mają zapewniony poczęstunek w postaci wody, soków, ciastek.

VIII Dokumenty wymagane na pierwszych zajęciach

Warsztaty w semestrze:

 • karta informacyjna Uczestnika
 • regulamin Uczestnika zajęć
 • zgoda na samodzielny powrót z Kursu (jeżeli Uczestnik ma sam wrócić)

Kurs wakacyjny/Ferie zimowe:

 • karta informacyjna Uczestnika
 • regulamin Uczestnika zajęć
 • zgoda na samodzielny powrót z Kursu (jeżeli Uczestnik ma sam wrócić)

IX Miejsce prowadzenia kursu

Kurs prowadzony jest w miejscu wskazanym przez Organizatora

X Wizerunek

 1. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie Kursu Prowadzący Zajęcia, czy też inna osoba wskazana przez Organizatora wykonywał zdjęcia Uczestnikom Zajęć celem umieszczenia ich na swojej stronie internetowej (www.klockoteka.pl, profil Facebook, profil Instagram).
 2. W przypadku braku zgody Opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem Zajęć jednemu z obecnych na Kursie Instruktorów.

XI Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie przez Uczestnika do Kursu w KLOCKOTECE jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora w celu wysyłania newslettera z nowościami.
 2. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, obowiązuje od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora
 3. Zmiany w regulaminie obowiązują tylko w stosunku do nowo zawieranych Umów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
 5. Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.